Regulamin zakupów – Regulamin sklepu internetowego liofiber.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego liofiber.pl.

2.Właścicielem strony/sklepu liofiber.pl jest Lio fiber Gracja Maciaszek, prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 7c/32 pod numerem NIP 5213738376, REGON 364698412, będąca dystrybutorem Sprzedającego- WPPH ELENA Import-Export Franciszek Siegień (dalej jako: sprzedający), prowadzącym działalność gospodarczą w Kokanin 86, 62-817 Żelazków pod numerem NIP 6180061318 i REGON 003372848.

3.Kontakt z właścicielem sklepu internetowego – Lio fiber Gracja Maciaszek odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@liofiber.pl lub telefonicznie w dni robocze pod numerem +48 535 523 990. Kontakt ze Sprzedającym- WPPH ELENA Import- Export Franciszek Siegień odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kosmetyki@elena.pl lub telefonicznie w dni robocze pod numerem +48 627 60 22 22.

4.Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://liofiber.pl, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 1. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu. Zamówienia złożone po wejściu w życie nowego Regulaminu będą podlegać nowo wprowadzonym regułom, w przypadku zaś gdy zamówienie zostało złożone przed wprowadzeniem zmian, jego realizacja odbędzie się na poprzednio obowiązujących zasadach.

6.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.

 

II. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu internetowego;
 3. Sprzedawca- firma WPPH ELENA Import-Export Franciszek Siegień
 4. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 

 

III. Korzystanie ze sklepu internetowego oraz świadczone usługi

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 2. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 3. dostęp do poczty elektronicznej,
 4. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
 5. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

3.Lio fiber umożliwia za pośrednictwem sklepu internetowego korzystanie z bezpłatnych usług, które są świadczone przez Lio fiber 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4.Klient ma możliwość otrzymywania od Lio fiber informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera.

5.Klient ma możliwość zamieszczania w sklepie internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

6.Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich –
w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

7.Lio fiber jest uprawniony do nie zamieszczenia wypowiedzi, które są niezgodne ze stanem faktycznym, sprzeczne z prawem, naruszając prawa osób trzecich lub Dystrybutora (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

8.Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Lio fiber, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

9.W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Lio fiber po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

10.Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu lub na profilu facebook Lio fiber oraz Instagram Lio fiber.

11.Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.Zamieszczone informacje o Towarach na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

2.Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji, dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu udostępnianym na stronie sklepu.

 1. Zamówienie zostaje złożone przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Lio fiber prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 2. Klient wypełniając formularz obowiązany jest podać informacje polegające na prawdzie, odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy jak również precyzyjne, w zakresie określonym przez treść formularza. W przypadku, gdy dane ujawnione w formularzu nie spełniają powyższych wymagań, a w szczególności gdy utrudniają lub uniemożliwiają one realizację zamówienia, nie będzie ono zrealizowane z zastrzeżeniem, iż w razie podania przez Klienta danych kontaktowych może być podjęta próba skontaktowania się z nim celem ustalenia informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.

6.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub w języku angielskim, według wyboru Klienta, o treści zgodnej z Regulaminem.

 1. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie przykładowy, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.
 2. Umowy zawierane na skutek akceptacji zamówienia mają charakter umów zawieranych na odległość przy pomocy środków porozumiewania się i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również innych odpowiednich aktów prawnych.
 3. Sprzedawca dokonuje utrwalenia, zabezpieczenia i udostępnienia istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość drukując i wysyłając Klientowi wraz z zamówionymi produktami dowód zakupu.

 

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium krajów Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa Towarów odbywa się z siedziby Sprzedawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.W przypadku dostawy Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostępna jest wyłącznie dostawa za pośrednictwem operatora pocztowego.

4.Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

 

VI. Ceny i metody płatności

1 .Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.

 1. Klient może wybrać następujące metody płatności:
 2. płatność elektroniczną pay pal (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
 3. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

 

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od Umowy odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres kontakt@liofiber.pl .
 2. Sformułowania oświadczenia Klient dokonuje samodzielnie.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy –
  WPPH ELENA Imoprt-Export Franciszek Siegień, Kokanin 86, 62-817 Żelazków.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla niego z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres WPPH ELENA Import-Export Franciszek Siegień, Kokanin 86, 62-817 Żelazków, kosmetyki@elena.pl.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 4. W przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Lio fiber, prowadzący działalność gospodarczą
  w Warszawie (02-677), ul. Cybernetyki 7c/32. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z realizacją zamówienia.
 3. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta w formularzu Zamówienia.

 

X. Postanowienia końcowe

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.